WORKSHOP

Danmarks erhvervsfremmeindsats
TILMELDING ER LUKKET

 

Invitation: Få indflydelse på Danmarks erhvervsfremmeindsats

Erhvervsstyrelsen inviterer i samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden til workshop for at samle inputs til den decentrale erhvervsfremmestrategi fra 2020 og anvendelsen af EU’s strukturfondsmidler i perioden 2021-2027. Workshoppen er én af i alt syv decentrale strategi-workshops, som Erhvervsstyrelsen afholder sammen med de nye tværkommunale erhvervshuse i landet i løbet af marts og april. Målgruppen til denne workshop er alle interessenter og virksomheder i Region Hovedstaden, som har behov for og ønsker til fremtidens erhvervsfremme.

Program for dagen

13.00 – Velkomst og introduktion til dagen v. Liselotte Hohwy Stokholm, direktør i Erhvervshus Hovedstaden
13.15 – Introduktion til decentral erhvervsfremmestrategi og strukturfonde v. Erhvervsstyrelsen.
13.45 – Introduktion til sessioner v. Karsten Vind, Pluss Leadership
14.00 – Session 1 – Drøftelser i de udvalgte temastationer
14.45 – Pause
15.00 – Session 2 – Drøftelser i de udvalgte temastationer
15.45 – Pause
16.00 – Session 3 – Opsamlingssession: Drøftelser af konkrete tiltag
16.45 – Opsamling og afslutning v. Erhvervsstyrelsen og Erhvervshus Hovedstaden

Temasessioner
Ved tilmelding til den decentrale workshop bedes du vælge to af nedenstående temaer, i prioriteret rækkefølge, som du har særlig interesse og/ eller viden inden for, og som du ønsker at drøfte under sessionerne. Herunder finder du en kort beskrivelse af temaerne, mens du på de efterfølgende sider kan finde en udvidet beskrivelse.

Til workshoppen bedes du vælge to temaer

Workshoppen er din mulighed for at få direkte indflydelse på Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses kommende strategi for decentral erhvervsfremme. Strategien vil udgøre rammen for udmøntningen af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses midler, som også indeholder EU-midler, der skal understøtte prioriteterne i de kommende strukturfondsprogrammer. Den decentrale erhvervsfremmeindsats skal tage udgangspunkt i virksomhedernes behov og medvirke til at skabe vækst og udvikling i hele landet.

Til workshoppen har du mulighed for at deltage i en workshop-session for 2 af de nedenstående 5 temaer. Selvom du kun har interesse i ét tema, beder vi dig deltage i en anden temasession også for derigennem at bidrage til, at flest mulige forskellige perspektiver indgår i diskussionen af de fem temaer.

Tema 1: VIRKSOMHEDSUDVIKLING
Erhvervsfremmesystemet skal understøtte etableringen og udviklingen af danske virksomheder ved at udvikle og gennemføre indsatser, der adresserer virksomhedernes behov. Det kan være indsatser rettet mod iværksætteri, forretningsudvikling, ledelsesudvikling, internationalisering m.v. De overordnede mål er at fremme virksomhedernes produktivitet, konkurrenceevne og vækst. Men virksomhedernes udfordringer og potentialer er forskellige.

Til temaworkshoppen imødeser vi derfor jeres input til, hvilke behov (erkendte eller ikke erkendte), det bliver vigtigt at adressere hos virksomhederne? Hvor ser du centrale behov og potentialer og i hvilke typer virksomheder? Er der tale om særlige regionale eller nationale behov? Workshoppens centrale undertemaer er:

 • Iværksætteri
 • Vækst/skalering og internationalisering
 • Grøn omstilling, ressourceeffektivitet og CO2-reduktion

Tema 2: DIGITALISERING, AUTOMATISERING OG INDUSTRI 4.0
Der ligger et stort vækst- og produktivitetspotentiale for danske virksomheder i at udnytte mulighederne i digitalisering, automatisering og nye teknologier (industri 4.0). Samtidig vil der formentlig komme stort fokus på digitalisering af SMV’er i EU’s strukturfondsprogrammer fra 2021 og frem. Erhvervsfremmeindsatsen kan medvirke til at synliggøre mulighederne i de nye teknologier, igangsætte innovative samarbejder om teknologierne og løfte kompetenceniveauet i danske virksomheder på udvalgte områder. Men hvordan kan erhvervsfremmesystemet bidrage til dette? Og hvilke erfaringer med succesfulde tiltag på disse områder kan vi bygge videre på? Workshoppens centrale undertemaer er:

 • Digitalisering af virksomhedsdrift og forretningsmodeller
 • Automatisering
 • Nye teknologier

Tema 3: TURISME
Den decentrale turismeindsats fokuserer på udviklingen af stærke og attraktive destinationer i Danmark, og der pågår i øjeblikket en konsolidering i 20-25 destinationsselskaber på landsplan. Men hvordan styrker vi bedst udviklingen af destinationer, destinationsselskaber og branding? Ambitionerne om at tiltrække flere turister, forbedre deres oplevelse og forlænge skuldersæsonerne skal blandt andet mødes med videreudvikling og nyskabelse af kvalitetsprodukter og -oplevelser, ikke mindst via nye digitale muligheder. Men hvor ligger de største potentialer og udfordringer i turismeerhvervet? Og hvilke pejlemærker bør guide turismefremmeindsatsen i de kommende år? De centrale undertemaer er:

 • Udvikling af destinationer og destinationsselskaber
 • Nye forretningsmodeller og digitalisering af turismeerhvervet
 • Innovation og produktudvikling i turismeerhvervet

TEMA 4: STYRKEPOSITIONER OG KLYNGER
Den decentrale erhvervsfremmeindsats skal understøtte virksomhedernes vækst og innovation ved blandt andet at udnytte og udvikle eksisterende og spirende erhvervsmæssige styrkepositioner med høj international konkurrenceevne. Det kan især ske i samspillet mellem erhvervslivet og forsknings- og teknologiområder, hvor Danmark står stærkt. For at skabe et enklere og mere effektivt klyngelandskab til gavn for virksomhederne skal indsatsen fokuseres på 10-12 nationale styrkepositioner og et mindre antal start-up klynger inden for spirende markeder og teknologier. Men hvilke styrkepositioner og spirende markeder og teknologier bør prioriteres – hvor og hvorfor? Hvordan understøttes virksomhedernes samspil bedst med forskningsinstitutioner, det offentlige og andre aktører inden for de enkelte styrkepositioner? Hvilke nye markeder, teknologier og tendenser er vigtige at have øje for? Hvilke aktiviteter bør klyngeorganisationerne fremadrettet tilbyde virksomhederne? De centrale undertemaer er:

 • Nationale styrkepositioner
 • Spirende markeder og teknologier
 • Klyngernes funktion og rolle i det nye erhvervsfremmesystem
 • Innovations- og vidensamarbejde – fra forskning til virksomhed

TEMA 5: KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT
Adgang til kvalificeret arbejdskraft udgør en udfordring for et stort antal virksomheder i hele landet. Det drejer sig især om faglært arbejdskraft og personer med kompetencer inden for STEM-områderne. Det er vigtigt, at såvel ungdomsuddannelser som voksen- og efteruddannelse formår at tilvejebringe de kompetencer, der efterspørges af danske virksomheder, herunder digitale kompetencer. Hvordan gøres erhvervsuddannelserne og STEM uddannelserne mere attraktive? Hvordan understøttes virksomhederne i at have fokus på kompetenceudvikling og efteruddannelse af sine medarbejdere? Er der brug for en indsats målrettet særlige kompetencer i regionen? Hvordan understøtter erhvervsfremmesystemet opkvalificeringen af ufaglært arbejdskraft? Og hvordan styrkes inklusionen af udsatte grupper på uddannelser og i virksomheder for derigennem at udvide arbejdsstyrken? De centrale undertemaer er:

 • Opkvalificering af arbejdsstyrken
 • Øget tiltrækning til og gennemførsel af erhvervsuddannelser
 • Inklusion på uddannelser, i virksomheder og i socialøkonomiske virksomheder
 • Tiltrækning af højtspecialiseret arbejdskraft

 

OBS: Tilmeldingsfrist d. 27. marts kl. 10.00. Der er begrænset antal pladser.

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 1. april 2019
Tid: kl. 13.00 – 17.00
Sted: Møbelfabrikken, Nexø