Tilflytterservice har fået finansiering til endnu et år

Finansieringen for 2020 er på plads
Projektet blev etableret i 2016 i et bredt samarbejde mellem øens erhvervsliv, Business Center Bornholm (BCB) og Bornholms Regionskommune (BRK). Formålet var dels at fortælle den gode historie om Bornholm, som et attraktivt sted at bo og leve, og dels at hjælpe virksomhederne i rekrutteringsprocessen med at finde den rette medarbejder og job til ægtefælle.

Der er brug for at have Tilflytterservice
Tilflytterservice har vist sin berettigelse og kan hjælpe potentielle tilflyttere med alt det, som for os der bor på Bornholm, virker så ligetil. Kontakter til relevante arbejdsgivere. Kontakter til relevante boligudlejere. Hjælp og vejledning omkring transport, pendling, daginstitutioner, skoler og fritidsmuligheder.

Derudover bidrager funktionen med en bred og massiv markedsføring af Bornholm via tilstedeværelse på jobmesser, tilflyttercafeer og andre relevante sammenhænge udenfor Bornholm.

Bredt samarbejde mellem vigtige aktører
Det er samtidig unikt ved funktionen, at den fortsat drives i et godt og konstruktivt samarbejde mellem erhvervslivet, BCB og BRK. Funktionen hører under BCB, og finansieringen sker med bidrag fra erhvervslivet og BRK – som hidtil har været fordelt med 50 % bidrag fra hver af parterne. Bag funktionen sidder en styregruppe, med repræsentanter fra det bornholmske erhvervsliv og BRK.

Formand for styregruppen, Morten Holten, udtaler: ”Vi oplever en utrolig stor interesse for at flytte til Bornholm og vi har som ø en stor interesse i, at tiltrække flere tilflyttere. Det er vigtigt at bevare en såkaldt kritisk masse på øen, som forudsætning for, at regionskommunen har økonomi til bl.a. at drive øens institutioner og fastholde servicen for øens indbyggere. Det er samtidig vigtigt både for offentlige og private arbejdsgivere, at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft også i fremtiden”.

Ønsket er en permanent tilflytterfunktion
Politisk er der en ambitiøs målsætning i BRK om tilvækst i befolkningstallet og det vil fortsat kræve en ekstraordinær indsats.
Det har derfor været et ønske fra styregruppens side at gøre tilflytterfunktionen under Business Center Bornholm permanent, med en fortsat finansiering fra BRK og erhvervslivet med fordelingen 50/50, og dette var grundlaget for en ansøgning til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

BRK bevilliger 500.000 til forsat drift
Glædeligt var det derfor at modtage meddelelse om, at der var bevilliget 500.000 til fortsat drift af tilflytterfunktionen. Beløbet var dog reduceret med 100.000 i forhold til det ansøgte beløb – det betyder, hvis forudsætningen om en ligeligt delt finansiering mellem erhvervslivet og BRK skal fastholdes, at der mangler 200.000 om året til driften af funktionen – og dermed også, at der er en række opgaver, som ikke kan løses.

Det er samtidig beklageligt for den langsigtede planlægning og strategi, at bevillingen alene er sket for 1 år –at skulle udarbejde en ny ansøgning allerede igen til foråret, skaber usikkerhed for funktionens to medarbejdere. Disse forhold giver naturligvis ikke de bedste arbejdsvilkår.

Stort behov og stigende antal henvendelser
Erhvervschef og chef for Tilflytterservice, Christa Lodahl, udtaler:
”Vi oplever en stor efterspørgsel på hjælp fra Tilflytterservice i forbindelse med overvejelser om flytning til Bornholm. Vi kan se, at antallet af henvendelser er stigende. I 2019 har Tilflytterservice på nuværende tidspunkt haft kontakt til 710 familier. Det svarer til 60 % flere familier i forhold til hele sidste år. Vi ser også en stigning på 10% på antallet af personer, der flytter til Bornholm efter de har været i kontakt med Tilflytterservice”.

Tilflytterne efterspørger hjælp til jobsøgning, bosætning og er interesserede i at høre, hvordan det generelt er at bo på Bornholm. Det sker bl.a. på de meget populære tilflyttercaféer, hvor i alt 115 familier har været forbi i år.

Alle tilflytterfamilier er unikke
I nogle tilfælde hjælper Tilflytterservice med job og bolig inden for få timer fra første kontakt. Andre familier kontakter Tilflytterservice med en drøm om at flytte indenfor 2-3 år.

Tilflytterfunktionens opgave er at hjælpe tilflytterne nu og her – men også at så frø i de familier, der tales med, der kan blomstre og blive til en tilflytterfamilie på længere sigt. Derfor er det vigtigt at se
tilflytterfunktionens opgave, som en del af en langsigtet indsats for at nå 42.000 bornholmere i 2028, der er det mål BRK har.

På den korte bane kan vi således glæde os over, at vores tilflytterfunktion fortsat består, og kan understøtte Kommunalbestyrelsens strategi om øget bosætning, men styregruppen ser med bekymring på fremtiden.