BORNHOLMS ERHVERVSFOND

BILLIGE LÅN TIL BORNHOLMSKE VIRKSOMHEDER
KONTAKT MIG

Bornholms Erhvervsfond yder støtte i form af lån eller eventuelt tegning af aktier eller anparter til nye eller bestående erhvervsvirksomheder på Bornholm, som skønnes at kunne styrke den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling på øen.

Bornholms Erhvervsfond yder risikovillig kapital til nyinvesteringer i anlægsaktiver i forbindelse med oprettelse af en ny virksomhed, udvidelse af en eksisterende virksomhed, diversificering af virksomheds produktion med nye produkter, eller grundlæggende ændring i en eksisterende virksomheds samlede produktionsproces.

Bornholms Erhvervsfond kan endvidere yde lån til visse former for virksomhedsoverdragelse, såfremt overdragelsen er forbundet med en gennemgribende ændring i den overdragne virksomhed, herunder drifts- og ejerforhold.

Bornholms Erhvervsfond administrerer også Fonden for beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm. Den henvender sig til iværksættere og initiativer, der positivt påvirker beskæftigelsen på Bornholm.

 

Ved ansøgning skal anvendes et ansøgningsskema, som sammen med relevante bilag skal indsendes til Erhvervsfondens sekretariat

Inden projektet påbegyndes skal ansøgning være modtaget hos Bornholms Erhvervsfond.

Ved ansøgning skal anvendes et ansøgningsskema, som sammen med relevante bilag skal indsendes til Erhvervsfondens sekretariat på mail eller til Landemærket 26, 3700 Rønne. Skemaet finder du i menuen til højre.

Efter sekretariatets behandling af ansøgningen, forelægges den for bestyrelsen, som træffer endelig afgørelse i sagen.

Næste bestyrelsesmøder i Bornholms Erhvervsfond:

  • Torsdag den 22. marts 2018 med sidste ansøgningsfrist 1. marts 2018.
  • Mandag den 30. april 2018 med sidste ansøgningsfrist 9. april 2018.
  • Tirsdag den 19. juni 2018 med sidste ansøgningsfrist 29. maj 2018.

Der afholdes som hovedregel møde hver 1½ måned eller 7-8 møder om året.

Historie om Bornholms Erhvervsfond

PENGE FRA SALG AF SVENSKEHUSE HAR SKABT UDVIKLING I MERE END 40 ÅR

Bornholms Erhvervsfond har eksisteret siden starten af 1970’erne. Fonden har gennem årene været med til at gøre en lang række bornholmske erhvervsprojekter mulige.

HISTORIEN

Da Bornholms Erhvervsfond blev stiftet i 1972 var det med startkapital på 10 millioner kr.. De otte millioner kr. blev indskudt af staten, mens de daværende fem bornholmske pengeinstitutter stillede med i alt to millioner kr.

Midlerne fra staten stammede overvejende fra salg af 300 svenske træhuse, der blev bygget i Rønne og Nexø efter russernes bombardement af de to byer i slutningen af 2. verdenskrig. Husene var en gave fra den svenske stat.

I begyndelsen af 1990′ erne var næsten alle Fondens penge lånt ud, og samtidig var det meget svært for det bornholmske erhvervsliv at skaffe finansiering til nye projekter ad traditionel vej. Men i 1993 besluttede regeringen i forbindelse med den såkaldte ‘bornholmerpakke’ at udvide Bornholms Erhvervsfond med 50 millioner kr.

Pengene blev bragt til veje ved, at staten indskød 40 millioner kr., mens Danske Bank og Nordea stillede med i alt 10 millioner kr. I foråret 2007 foretog DiBa Bank et indskud på 2 millioner kr.

Hvem kan låne

 

HVEM KAN FÅ LÅN HOS BORNHOLMS ERHVERVSFOND?

Nye og bestående erhvervsvirksomheder på Bornholm, der skønnes at kunne styrke den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling på øen, har mulighed for at opnå lån i Fonden.

Lån til projekter i håndværks-, service- og handelsvirksomheder kan kun ydes såfremt virksomheden har et afsætningsmæssigt perspektiv ud over det regionale.

Hvad kan der lånes til

HVAD KAN DER OPNÅS LÅN TIL?

Fonden kan yde lån til investering i materielle og immaterielle aktiver i forbindelse med oprettelse af ny virksomhed, udvidelse af en eksisterende virksomhed, diversificering af virksomheds produktion med nye produkter, eller grundlæggende ændring i en eksisterende virksomheds samlede produktionsproces.

Ved materielle anlægsaktiver forstås blandt andet bygninger, driftsmidler og inventar. Ved immaterielle aktiver forstås blandt andet patentrettigheder og licenser.

En uafhængig investors overtagelse af anlægsaktiver, som er direkte knyttet til en virksomhed, der er lukket eller ville være blevet lukket, hvis ikke en sådan overtagelse havde fundet sted, vil kunne støttes.

Derudover kan Erhvervsfonden – i særlige tilfælde – yde lån til generationsskifter.

For så vidt angår landbruget, se mere under punktet Den animalske Fond.

Lånevilkår

LÅNEVILKÅR FOR BORNHOLMS ERHVERVSFOND

Rentesats
Rentesatsen for lån er p.t. 3 % p.a. Renten beregnes og betales hver den 30. juni og 31. december.

Omkostninger
Der er p.t. ingen stiftelsesprovision i forbindelse med lån i Bornholms Erhvervsfond.

Omkostninger til etablering af sikkerheder afholdes af debitor.

Afvikling
Lån afvikles med halvårlige afdrag hver 30. juni og 31. december.

Lånene er normalt afdragsfri de første to terminer. Løbetiden afpasses efter de finansierede aktivers tekniske og økonomiske levetid, men kan dog ikke overstige 15 år.

Sikkerhed
Der skal stilles sikkerhed for lån. I de fleste tilfælde vil der blive stillet krav om pant i de anlægsaktiver, som der ydes lån til, f.eks. pant i bygninger og/eller driftsmateriel og -inventar.

Som udgangspunkt kræves der tillige kaution fra de ultimative selskabsejere.

Andre sikkerheder kan også komme på tale, såfremt det er hensigtsmæssigt.

Lånegrænser
Der er ingen fast lånegrænse, idet Erhvervsfondens bestyrelse foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Dog kan Erhvervsfonden maksimalt yde lån svarende til 50% af den samlede investering.

EU-forordninger

ERHVERVSFONDENS AKTIVITETER ER REGULERET AF EU

Lån vil blive ydet i henhold til EU´s de minimis-forordning, hvilket betyder at en virksomhed samlet set ikke må modtage støtte der overstiger EUR 200.000 indenfor en periode af 3 år.

Der henvises til Kommissionens forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte [EUT L 352/1 af 24. december 2013].

I henhold til de gældende statsstøtteregler vil lån til særlige brancher/projekter skulle ydes til en rente svarende til EU’s referencerente + en margin afhængigt af ansøgers rating m.m.

Bestyrelse

BORNHOLMS ERHVERVSFONDBESTYRELSEN PR. 10/2 2016

Direktør Anne Birgitte Lundholt, (Formand)
Udpeget af Erhvervs- og Vækstministeren

Ålegårdsvænget 41
2791  Dragør
Telefon 32 53 91 94

Direktør Peter Vesløv (Næstformand)  
Udpeget af Business Center Bornholm

Beck Pack Systems A/S
P.O. Box 135
Sandemandsvej 6
3700  Rønne
Telefon  56 95 25 22

Erhvervsdirektør Henrik Kofod
Nordea Bank A/S
Udpeget af pengeinstitutterne

Erhvervsdirektør Anette Hansen
Danske Bank A/S
Udpeget af pengeinstitutterne

Direktør Morten Rask
JENSEN Denmark A/S
Udpeget af Erhvervs- og vækstministeren

Erhvervskundechef Peter Bo
Vækstfonden
Udpeget af Erhvervs- og vækstministeren

Årsrapport

2016: 12,3 MIO. KRONER I UDLÅN
TIL 17 VIRKSOMHEDER

Erhvervsfondens årsrapport 2016: 12,3 mio. kr. til investeringsprojekter i 17 virksomheder

Bornholms Erhvervsfond gav i 2016 tilsagn om lån for i alt 12.385.000 kr. til investeringsprojekter i 17 forskellige bornholmske virksomheder. De samlede investeringer i disse projekter beløber sig til 37.717.000 kr.

Erhvervsfondens formål er at yde støtte i form af lån og eventuelt tegning af aktie- og anpartskapital i forbindelse med anlægsinvesteringer i nye eller bestående erhvervsvirksomheder, der menes at kunne styrke den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling på øen.

Hovedparten af bevillingerne i 2016 er gået til projekter inden for landbrug, fødevareindustri og turisme, men der blev også givet lån til projekter inden for øvrig industri og service.

Projekterne forventes at kunne skabe i alt 15 nye varige arbejdspladser og dertil kommer den afledte beskæftigelse.

Ved udgangen af 2016 havde Erhvervsfonden stillet i alt 71,6 mio. kr. til rådighed for det bornholmske erhvervsliv i form af lån og tilsagn fordelt på godt 100 forskellige projekter.

Erhvervsfonden og krisen

Som anført i beretningen vurderes det at det bornholmske erhvervsliv generelt set nu er kommet igennem den krise der startede i 2007/2008, og som er blevet betegnet som den værste økonomiske krise siden 2. verdenskrig.

I 10-årsperioden 2007 – 2016 har Erhvervsfonden måttet realisere tab på 31.800.000 kr. på grund af lukning og konkurs i 17 forskellige virksomheder. Når det er konstateret, kan man så glæde sig over at i 12 af disse sager er forretningsidéerne blevet samlet op af andre, således at disse virksomheder den dag i dag drives videre på Bornholm af nye ejere.

En anden konsekvens af den langvarige krise er det historisk lave renteniveau. Med udsigten til at det vil fortsætte i en lang periode fremover og den deraf følgende negative indlånsrente, er der behov for at Fonden øger sine indtægter ad anden vej med henblik at kunne tåle fremtidige tab og fremtidssikre Erhvervsfonden. På denne baggrund har bestyrelsen set sig nødsaget til at forhøje lånerenten for nye lån fra 2½ % til 3 % p.a.

Den Animalske Fond

Den Animalske Fond yder lån til anlægsinvesteringer på bedrifter med malkekvægs- og svinebesætninger med det formål at opretholde og udvikle den animalske produktion på Bornholm og sikre tilstrækkelige leverancer til Bornholms Andelsmejeri og Danish Crowns slagteri.

I foråret 2014 blev der indgået en aftale mellem fagbevægelsen, Danish Crown, Bornholms Regionskommune og Bornholms Landbrug om, at der senest den 30. september 2017 skulle være sket en udvidelse i antallet af slagtesvin med 50.000.

Siden da har Den Animalske Fond givet tilsagn til 11 forskellige projekter med en samlet investeringssum på 80 mio. kr. Det samlede lånebeløb i disse sager beløber sig til kr. 22.550.000, hvoraf Erhvervsfondens andel udgør kr. 13.495.000.

Det vurderes at projekterne vil medvirke til produktion af yderligere 50.700 slagtesvin samt direkte eller indirekte være med til at fremtidssikre leverance af over 100.000 slagtesvin til Danish Crowns slagteri i Rønne.

Den Animalske Fond

DEN ANIMALSKE FOND (DAF)

Den Animalske Fond kan yde lån i forbindelse med investering i etablering/udvidelse af malkekvægs- og svinebesætninger samt ved omlægning af driftsform.

Med det formål at opretholde og udvikle den animalske produktion på Bornholm og sikre tilstrækkelige leverancer til Bornholms Andelsmejeri og Danish Crowns slagteri i Rønne, er der mellem parterne og Bornholms Erhvervsfond indgået følgende aftale om at stille lånekapital til rådighed i forbindelse med investeringer i bornholmske bedrifter.

Den Animalske Fond kan yde lån i forbindelse med investering i etablering/udvidelse af malkekvægs- og svinebesætninger samt ved omlægning af driftsform.

Der kan maksimalt udlånes kr. 1.200.000,- pr. bedrift, og lånet vil blive udmålt under hensyntagen til størrelsen af investeringen i bygninger, inventar og besætning.

I forbindelse med den indgåede aftale om at udvide antallet af slagtesvin med 50.000 svin ved udgangen af 2017 er lånegrænsen midlertidigt forhøjet til 2 mio. kr. for så vidt angår producenter af smågrise og slagtesvin.

Lånene skal i henhold til EU’s støtteregler ydes med en rentesats, der svarer til referencerenten + en margen afhængig af bedriftens rating og sikkerhedsstillelse.

Lånene er afdragsfrie de første 2 terminer, og afvikles derefter over 9 år. Der betales p.t. ikke stiftelsesprovision ved etablering af lån.

Ved investeringer i smågriseproduktioner er det en betingelse at grisene aftages af bornholmske slagtesvineproducenter.

Jeg er interesseret i at høre nærmere om Bornholms Erhvervsfond

SÅDAN SØGER DU BORNHOLMS ERHVERVSFOND

Ved ansøgning skal anvendes et ansøgningsskema, som sammen med relevante bilag skal indsendes til Erhvervsfondens sekretariat.

Låneansøgninger sendes til:
Hans -henrik
Hans-Henrik Thiesen
Direkte tlf: 88 18 41 32
Tlf. 56 95 73 00
hht[at]bornholm.biz