gtag('config', 'AW-805705823');

BORNHOLMS ERHVERVSFOND

BILLIGE LÅN TIL BORNHOLMSKE VIRKSOMHEDER
KONTAKT MIG

 

Bornholms Erhvervsfond yder støtte i form af lån eller eventuelt tegning af aktier eller anparter til nye eller bestående erhvervsvirksomheder på Bornholm, som skønnes at kunne styrke den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling på øen.

 

Bornholms Erhvervsfond yder lån til nyinvesteringer i anlægsaktiver i forbindelse med oprettelse af en ny virksomhed, udvidelse af en eksisterende virksomhed, diversificering af virksomheds produktion med nye produkter, eller grundlæggende ændring i en eksisterende virksomheds samlede produktionsproces.

 

Bornholms Erhvervsfond kan endvidere yde lån til visse former for virksomhedsoverdragelse, såfremt overdragelsen er forbundet med en gennemgribende ændring i den overdragne virksomhed, herunder drifts- og ejerforhold.

 

Bornholms Erhvervsfond administrerer også Fonden for beskæftigelsesfremmende initiativer på Bornholm. Den henvender sig til iværksættere og initiativer, der positivt påvirker beskæftigelsen på Bornholm.

 

Ved ansøgning skal anvendes et ansøgningsskema, som sammen med relevante bilag skal indsendes til Erhvervsfondens sekretariat

 

Inden projektet påbegyndes skal ansøgning være modtaget hos Bornholms Erhvervsfond.

 

Ved ansøgning skal anvendes et ansøgningsskema, som sammen med relevante bilag skal indsendes til Erhvervsfondens sekretariat på mail eller til Landemærket 26, 3700 Rønne. Skemaet finder du i menuen til højre.

Efter sekretariatets behandling af ansøgningen, forelægges den for bestyrelsen, som træffer endelig afgørelse i sagen.

Næste bestyrelsesmøder i Bornholms Erhvervsfond:

  • Torsdag den 16. december 2021 –  ansøgningsfrist den 25. november 2021

  • Tirsdag den 1. februar 2022 – ansøgningsfrist den 11. januar 2022
  • Tirsdag den 5. april 2022 – ansøgningsfrist den 15. marts 2022
  • Fredag den 10. juni 2022 – ansøgningsfrist den 20. maj 2022

Der afholdes som hovedregel 6-7 møder om året.

 

Historie om Bornholms Erhvervsfond

PENGE FRA SALG AF SVENSKEHUSE HAR SKABT UDVIKLING I MERE END 40 ÅR

Bornholms Erhvervsfond har eksisteret siden starten af 1970’erne. Fonden har gennem årene været med til at gøre en lang række bornholmske erhvervsprojekter mulige.
HISTORIEN

Da Bornholms Erhvervsfond blev stiftet i 1972 var det med startkapital på 10 millioner kr.. De otte millioner kr. blev indskudt af staten, mens de daværende fem bornholmske pengeinstitutter stillede med i alt to millioner kr.

Midlerne fra staten stammede overvejende fra salg af 300 svenske træhuse, der blev bygget i Rønne og Nexø efter russernes bombardement af de to byer i slutningen af 2. verdenskrig. Husene var en gave fra den svenske stat.

I begyndelsen af 1990′ erne var næsten alle Fondens penge lånt ud, og samtidig var det meget svært for det bornholmske erhvervsliv at skaffe finansiering til nye projekter ad traditionel vej. Men i 1993 besluttede regeringen i forbindelse med den såkaldte ‘bornholmerpakke’ at udvide Bornholms Erhvervsfond med 50 millioner kr.

Pengene blev bragt til veje ved, at staten indskød 40 millioner kr., mens Danske Bank og Nordea stillede med i alt 10 millioner kr. I foråret 2007 foretog DiBa Bank et indskud på 2 millioner kr.

Hvem kan låne

HVEM KAN FÅ LÅN HOS BORNHOLMS ERHVERVSFOND?

Nye og bestående erhvervsvirksomheder på Bornholm, der skønnes at kunne styrke den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling på øen, har mulighed for at opnå lån i Fonden.

Lån til projekter i håndværks-, service- og handelsvirksomheder kan kun ydes såfremt virksomheden har et afsætningsmæssigt perspektiv ud over det regionale.

Hvad kan der lånes til

HVAD KAN DER OPNÅS LÅN TIL?

Fonden kan yde lån til investering i materielle og immaterielle aktiver i forbindelse med oprettelse af ny virksomhed, udvidelse af en eksisterende virksomhed, diversificering af virksomheds produktion med nye produkter, eller grundlæggende ændring i en eksisterende virksomheds samlede produktionsproces.

Ved materielle anlægsaktiver forstås blandt andet bygninger, driftsmidler og inventar. Ved immaterielle aktiver forstås blandt andet patentrettigheder og licenser.

En uafhængig investors overtagelse af anlægsaktiver, som er direkte knyttet til en virksomhed, der er lukket eller ville være blevet lukket, hvis ikke en sådan overtagelse havde fundet sted, vil kunne støttes.

Derudover kan Erhvervsfonden – i særlige tilfælde – yde lån til generationsskifter.

For så vidt angår landbruget, se mere under punktet Den animalske Fond.

Lånevilkår

LÅNEVILKÅR FOR BORNHOLMS ERHVERVSFOND

Rentesats
Rentesatsen for lån er p.t. 3 % p.a. Renten beregnes og betales hver den 30. juni og 31. december.

Omkostninger
Der er p.t. ingen stiftelsesprovision i forbindelse med lån i Bornholms Erhvervsfond.

Omkostninger til etablering af sikkerheder afholdes af debitor.

Afvikling
Lån afvikles med halvårlige afdrag hver 30. juni og 31. december.

Lånene er normalt afdragsfri de første to terminer. Løbetiden afpasses efter de finansierede aktivers tekniske og økonomiske levetid, men kan dog ikke overstige 15 år.

Sikkerhed
Der skal stilles sikkerhed for lån. I de fleste tilfælde vil der blive stillet krav om pant i de anlægsaktiver, som der ydes lån til, f.eks. pant i bygninger og/eller driftsmateriel og -inventar.

Som udgangspunkt kræves der tillige kaution fra de ultimative selskabsejere.

Andre sikkerheder kan også komme på tale, såfremt det er hensigtsmæssigt.

Lånegrænser
Der er ingen fast lånegrænse, idet Erhvervsfondens bestyrelse foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Dog kan Erhvervsfonden maksimalt yde lån svarende til 50% af den samlede investering.

EU-forordninger

ERHVERVSFONDENS AKTIVITETER ER REGULERET AF EU

Lån vil blive ydet i henhold til EU´s de minimis-forordning, hvilket betyder at en virksomhed samlet set ikke må modtage støtte der overstiger EUR 200.000 indenfor en periode af 3 år.

Der henvises til Kommissionens forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte [EUT L 352/1 af 24. december 2013].

I henhold til de gældende statsstøtteregler vil lån til særlige brancher/projekter skulle ydes til en rente svarende til EU’s referencerente + en margin afhængigt af ansøgers rating m.m.

Bestyrelse

BORNHOLMS ERHVERVSFONDBESTYRELSEN PR. 1/4 2020

 

Formand Charlotte Rønhof
Udpeget af Erhvervsministeren

Direktør Peter Vesløv, næstformand
Beck Pack Systems A/S                                      
Udpeget af Business Center Bornholm 

Lufthavnschef Christina Dideriksen                     
Bornholms Lufthavn
Udpeget af Erhvervsministeren 

Souschef Merete Friis
Vækstfonden
Udpeget af Erhvervsministeren 

Erhvervsdirektør Anette Hansen                         
Danske Bank A/S
Udpeget af pengeinstitutterne 

Erhvervsdirektør Henrik Kofod                            
Nordea Danmark
Udpeget af pengeinstitutterne

Årsrapporter

Geniale og nyskabende iværksætter-ideer kræver ofte risikovilligkapital for at finde finansielt fodfæste og slå bundlinjesolide rødder. Det måtte Christina og Thomas sande, da de gjorde alvor af at realisere drømmen om Bornpark – en minigolfbane i Østerlars på Bornholm. I dag – et år senere – er parken en solid succes for både turister og lokale, ”men vi kunne ikke have gjort det uden Bornholms Erhvervsfond og administrator Hans-Henrik Thiesens store hjælp”, lyder det fra parret.

Af Louise Skøtt Gadeberg / PassionKommunikation.dk

“Vi lytter ikke på vandrørene eller dømmer anderledes ideer ude på forhånd. Vi kigger på businessplanen og budgetteringen, og virker materialet gennemtænkt og har iværksætteren eller virksomhedsejeren selv hånden på kogepladen sammen med os, så er vi med”.

Så klar er udmeldingen fra bestyrelsesformand for Bornholms Erhvervsfond, Anne Birgitte Lundholt. Hun, den øvrige fondsbestyrelse, samt daglig administrator, Hans-Henrik Thiesen, arbejder nemlig for at stille mest mulig risikofyldt kapital til rådighed for bornholmske iværksættere og virksomhedsledere lige dér, hvor banker ofte står af og egenfinansiering kan være en stopklods for projektets udvikling.

”Vi låner naturligvis ikke ud, hvis du ikke har en holdbar plan for, hvordan du vil betale os tilbage. Når det er sagt, så er vores profil netop at bistå med kapitaludlån, der er mere risikofyldt end den, du måske kan låne i banken, og derfor opfordrer vi altid alle inden for vores fondsramme om at søge”, forklarer hun.

Og rammen er ret klar: Bornholms Erhvervsfond kan blandt andet yde lån til investeringer i anlægsaktiver i forbindelse med oprettelse af en ny virksomhed eller udvidelse af en eksisterende virksomhed, der skønnes at kunne styrke den erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling på øen. Fonden kan endvidere yde lån i forbindelse med ejer- og generationsskifte.


Hvem pokker gider spille minigolf i Østerlars?
Svaret er ’virkelig mange’. Både turister og lokale bornholmere i alle udformninger – ældre, unge, familier, arbejdspladser og unge par på date – valfarter nemlig til Bornpark i Østerlars for at svinge køllen på minigolfbanen, der er udformet og dekoreret nøjagtig som Bornholm med åer og stier, rundkirker og skibakke, lufthavn og vandtårn, granitbrud og en rokkesten, der rent faktisk kan rokke. Alle kan være med, alle kan vinde – en af forklaringerne på succesen, mener værtsparret Christina og Thomas Juhl Sørensen.

Siden åbningsdagen 25. maj 2017 har de haft over 35.000 gæster – og det var nogen flere, end de havde budgetteret med. Eller håbet på. Ideen til minigolfbanen var det, der i sin tid drev Christina Juhl Sørensen til Bornholm, for hun har kort sagt altid elsket at spille minigolf. Hun købte da også grunden i Østerlars ud fra devisen om, at skulle drømmen realiseres, skulle den ligge lige her – ved siden af Bornholms anden største turistattraktion, når nu al natur omkring Hammershus var fredet.

Ind fra sidelinjen kom Thomas, der også er tilflytter, og parret bliver både kærester, ægtepar og forældre til Rosa og Carla, før drømmen om minigolfparken begynder at tage form. I 2011 var det nemlig ikke så nemt, som det er i dag, at låne risikovillig kapital, så selvom byggetilladelser var på plads, så var der ingen åbne døre for ideer som deres. Derfor fik Christina og Thomas hver deres faste job og livet fortsatte. Parret prøver flere gange at sælge grunden og de to hektar land – indtil de en forårsaften i 2016 kører forbi marken i Østerlars:

Virkelig god oplevelse at låne hos Bornholms Erhvervsfond
”Vi kiggede på hinanden og tænkte begge to: Det er nu eller aldrig – og så gik vi i gang. Vores bank henviste os til Vækstfonden for et risikovilligt lån, og de sagde ’måske, hvis I kan få andre med’. Vi inviterede derfor Hans-Henrik Thiesen fra Bornholms Erhvervsfond op på marken, hvor minigolfparken ligger i dag, og der forklarede vi ham det hele. Han gav os nogle gode råd og opfordrede os til at søge. Vi brugte så virkelig lang tid på vores ansøgning, budgetter og forretningsplan. Vi skulle jo samle flere års tanker, ideer og ambitioner ned i en seriøs ansøgning, der også havde fokus på, hvordan vi havde tænkt os at betale lånet tilbage. Men Christina er bogholder og elsker heldigvis regneark, og så havde vi en revisor inde over”, konstaterer Thomas Juhl Sørensen.

Da lånet fra Bornholms Erhvervsfond også kræver en økonomisk hånd på kogepladen fra parret selv og banken ovre sprang fra i sidste øjeblik, måtte parret ud og låne fra venner og familie, en slags netværkscrowdfunding, og de lånte også fra en privat person, for i 2016 kunne komme i gang.

”Da banken sprang fra i sidste øjeblik, gik vi virkelig i panik. Vi ringede til Hans-Henrik i fonden, der fik ro på situationen og rådgav os til at finde pengene andet steds, hvilket endte med en byggekredit hos en privat finansmand. I dag, når vi kigger tilbage på processen og samarbejdet med ham og Bornholms Erhvervsfond, er det virkelig med stor taknemmelighed. Vi kunne virkelig ikke have gjort det uden deres økonomiske støtte og Hans-Henrik store engagement. Det har virkelig været en god oplevelse – og i dag afdrager vi jo bare på lånet til fonden, som var det et banklån. Det er simpelthen så enkelt og ligetil, som det kan være”, slutter Thoms Juhl Sørensen.


Ansøg endelig: Vi har plads til mange flere udlån
Hos Bornholms Erhvervsfond er man glade for, at det går parret i Østerlars så godt. Ikke kun fordi det minimerer risikoen for økonomisk tab, men mest fordi Bornpark er et godt eksempel på netop det, Bornholms Erhvervsfond er sat i verden for. At bibeholde og skabe flere virksomheder og arbejdspladser på Bornholm.

Men det kan de kun bidrage effektivt til, hvis de modtager nok ansøgninger.

”2017 har været et godt år for fonden, men vi vil gerne låne endnu flere penge ud. Turist- og landbrugsudlånene kører fint, men vi vil gerne se flere ansøgninger fra helårsvirksomheder inden for f.eks. industri, der eksempelvis gerne vil i gang med at eksportere og derfor må udvide produktionen – og dermed kan skabe flere arbejdspladser på Bornholm,” forklarer formanden for bestyrelsen i Bornholms Erhvervsfond, Anne Birgitte Lundholt.

Hun har selv købt hus på Bornholm og har selv været i Østerlars for at prøve minigolfbanen – og hun har et godt råd til både gæster og evt. fremtidige lånsøgere:

”Bornpark er jo en fantastisk oplevelse for os, der kommer på besøg på Bornholm. Jeg kan anbefale at reservere tid, for det er meget populært. Og så anbefaler jeg alle – uanset hvor ny og skæv en ide kan synes at være – om at give vores administrator Hans-Henrik Thiesen et ring. Måske skal der ikke ret meget justering til, før vi også kan hjælpe jer”. 

Den Animalske Fond

DEN ANIMALSKE FOND (DAF)

Den Animalske Fond kan yde lån i forbindelse med investering i etablering/udvidelse af malkekvægs- og svinebesætninger samt ved omlægning af driftsform.

Med det formål at opretholde og udvikle den animalske produktion på Bornholm og sikre tilstrækkelige leverancer til Bornholms Andelsmejeri og Danish Crowns slagteri i Rønne, er der mellem parterne og Bornholms Erhvervsfond indgået følgende aftale om at stille lånekapital til rådighed i forbindelse med investeringer i bornholmske bedrifter.

Den Animalske Fond kan yde lån i forbindelse med investering i etablering/udvidelse af malkekvægs- og svinebesætninger samt ved omlægning af driftsform.

Der kan maksimalt udlånes kr. 1.200.000,- pr. bedrift, og lånet vil blive udmålt under hensyntagen til størrelsen af investeringen i bygninger, inventar og besætning.

I forbindelse med den indgåede aftale om at udvide antallet af slagtesvin med 50.000 svin ved udgangen af 2017 er lånegrænsen midlertidigt forhøjet til 2 mio. kr. for så vidt angår producenter af smågrise og slagtesvin.

Lånene skal i henhold til EU’s støtteregler ydes med en rentesats, der svarer til referencerenten + en margen afhængig af bedriftens rating og sikkerhedsstillelse.

Lånene er afdragsfrie de første 2 terminer, og afvikles derefter over 9 år. Der betales p.t. ikke stiftelsesprovision ved etablering af lån.

Ved investeringer i smågriseproduktioner er det en betingelse at grisene aftages af bornholmske slagtesvineproducenter.

Jeg er interesseret i at høre nærmere om Bornholms Erhvervsfond

SÅDAN SØGER DU BORNHOLMS ERHVERVSFOND

Ved ansøgning skal anvendes et ansøgningsskema, som sammen med relevante bilag skal indsendes til Erhvervsfondens sekretariat.

Låneansøgninger sendes til:


Hans-Henrik Thiesen
Direkte tlf: 88 18 41 32
Tlf. 56 95 73 00
hht@bornholm.biz