BORNHOLMS ERHVERVSFOND

LÅN TIL BORNHOLMSKE VIRKSOMHEDER

Lånevilkår for Bornholms Erhvervsfond

Rentesats
Rentesatsen for lån er p.t. 4 % p.a. Renten beregnes og betales hver den 30. juni og 31. december. Lån til ejerskifte og landbrug gives med en forhøjet rente

Omkostninger
På lån bevilget efter den 1. juni 2023 vil der i forbindelse med udbetaling blive beregnet en stiftelsesprovision på 0.5%.

Omkostninger til etablering af sikkerheder afholdes af låntager.

Afvikling
Lån afvikles med halvårlige afdrag hver 30. juni og 31. december og betaling skal ske via Betalingsservice.

Lånene er normalt afdragsfri de første to terminer. Løbetiden afpasses efter de finansierede aktivers tekniske og økonomiske levetid, men kan dog ikke overstige 15 år.

Sikkerhed
Der skal stilles sikkerhed for lån. I de fleste tilfælde vil der blive stillet krav om pant i de anlægsaktiver, som der ydes lån til, f.eks. pant i bygninger og/eller driftsmateriel og -inventar.

Som udgangspunkt kræves der tillige kaution fra de ultimative selskabsejere.

Andre sikkerheder kan også komme på tale, såfremt det er hensigtsmæssigt.

Lånegrænser
Der er ingen fast lånegrænse, idet Erhvervsfondens bestyrelse foretager en konkret vurdering af den enkelte ansøgning. Dog kan Erhvervsfonden maksimalt yde lån svarende til 50% af den samlede investering.

 

 

Erhvervsfondens aktiviteter er reguleret af EU

Lån vil blive ydet i henhold til EU´s de minimis-forordning, hvilket betyder at en virksomhed samlet set ikke må modtage støtte der overstiger EUR 200.000 indenfor en periode af 3 år.

Der henvises til Kommissionens forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte [EUT L 352/1 af 24. december 2013].

I henhold til de gældende statsstøtteregler vil lån til særlige brancher/projekter skulle ydes til en rente svarende til EU’s referencerente + en margin afhængigt af ansøgers rating m.m.

SÅDAN SØGER DU BORNHOLMS ERHVERVSFOND

Ved ansøgning skal fondens ansøgningsskema anvendes og det skal – sammen med relevante bilag – indsendes til Erhvervsfondens sekretariat.

Låneansøgninger sendes til:

Henrik Kofod, Bornholms Erhvervsfond
Fondsadministrator Henrik Kofod
Mobil: 21 64 52 81
Tlf. 88 18 41 32
Landemærket 26, 3700 Rønne
hk@bornholm.biz eller
sikkermail-bef@bornholm.biz