Vi passer på dine data

Vi beskytter dine personlige oplysninger

Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer på Bornholm

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med behandling af ansøgning om tilskud fra Fonden og den efterfølgende administration og udbetaling indsamler Fonden personoplysninger i din egenskab af

 • indehaver af virksomhed som søger medfinansiering
 • iværksætter som søger medfinansiering
 • medlem af ledelsen i den ansøgende virksomhed
 • kontaktperson i den ansøgende virksomhed

Der indsamles endvidere personoplysninger, hvis du har henvendt dig til Fonden. Formålet med indsamling af oplysninger er at besvare din henvendelse og eventuelt etablere et kontaktforhold mellem dig og Fonden.

Fonden er dataansvarlig når vi behandler dine personoplysninger og vi har efter databeskyttelses-forordningen pligt til at orientere dig om, at vi indsamler personoplysninger om dig.

Indsamling af personoplysninger

I forbindelse med ansøgningen og – såfremt ansøgningen imødekommes – den efterfølgende udbetaling og administration vil du blive anmodet om at afgive personoplysninger, som vil blive registreret og behandlet af Fonden.

Det er frivilligt, om du vil dele dine oplysninger med Fonden. Dog kan visse oplysninger, herunder – men ikke begrænset til – navn, adresse og CPR.nr. være nødvendige for, at Fonden kan behandle ansøgningen. Såfremt de oplysninger du har givet ikke er tilstrækkelige til, at Fonden kan behandle ansøgningen vil du blive oplyst herom, og få mulighed for at give supplerende oplysninger, Hvis ansøgningen imødekommes kan der være en betingelse, at du fremlægger og stiller relevante oplysninger til rådighed for Fonden.

Fonden behandler dine oplysninger til følgende formål:

 • Vurdering af ansøgningen med henblik på at træffe afgørelse om hvorvidt og i hvilket omfang ansøgningen kan imødekommes,
 • Kontrol af om der tidligere har modtaget afslag på en ansøgning.
 • Administration herunder udbetaling af tilskuddet, såfremt et sådant bevilges
 • Bogførings- og regnskabsmæssige aktiviteter samt udarbejdelse af statistik og arkivføring.

Videregivelse af personoplysninger

Udveksling af personoplysninger vil ikke ske i markedsføringsøjemed, medmindre du har modtaget separat information herom og givet samtykke til det.
Fonden overlader dele af behandlingen til databehandlere, men Erhvervsfonden er fortsat dataansvarlig for behandlingen.

Sikkerhed

Fonden har som dataansvarlig truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstalt-ninger mod, at din personoplysninger tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende databeskyttelsesret.

Opbevaring og sletning

De oplysninger, som Fonden har registreret om dig, bliver slettet når vi ikke længere har brug for oplysningerne, herunder at vi ikke har et retsligt eller administrativt behov.

I tilfælde, hvor tilskud bevilges og udbetales, slettes oplysningerne senest 2 år efter tilskuddet er udbetalt. Oplysninger, som indgår i årsrapporter og lignende, vil blive opbevaret i uændret form så længe det kræves efter gældende regler.

Henvendelser bliver som udgangspunkt slettet efter 18 måneder.

Indsigt, klagemulighed m.m.

Du har en række rettigheder i relation til de oplysninger, som Fonden behandler om dig, herunder blandt andet:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Fonden behandler om dig.
 • Du har ret til at få eventuelle urigtige oplysninger om dig rettet.
 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring.
 • Hvis du har givet samtykke til at dine personoplysninger kan behandles i markedsføringsøjemed, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelsen påvirker ikke lovligheden af den behandling der er foretaget før du trak dit samtykke tilbage.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte Fonden, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Derudover har du mulighed for at klage til Datastilsynet over Fondens behandling af dine oplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger

Fonden for Beskæftigelsesfremmende Initiativer på Bornholm
Landemærket 26, 3700 Rønne
CVR.nr.: 3027 1661
telefonnr.: 5695 7300
email: hht@bornholm.biz

25. maj 2018