Vi passer på dine data

Vi beskytter dine personlige oplysninger

Behandling af personoplysninger i Bornholms Erhvervsfond

I forbindelse med behandling af ansøgning om medfinansiering i Erhvervsfonden og den efterfølgende etablering og administration af medfinansieringen indsamler Erhvervsfonden personoplysninger i din egenskab af:

 • Indehaver af virksomhed som søger medfinansiering.
 • Iværksætter som søger medfinansiering.
 • Kautionist for virksomhed som søger medfinansiering.
 • Medlem af ledelsen i den ansøgende virksomhed.
 • Kontaktperson i den ansøgende virksomhed.

Erhvervsfonden indsamler endvidere personoplysninger, hvis du har henvendt dig til Erhvervsfonden. Formålet med indsamling af oplysninger er at besvare din henvendelse og eventuelt etablere et kon-taktforhold mellem dig og Erhvervsfonden.

Erhvervsfonden er dataansvarlig når vi behandler dine personoplysninger og vi har efter databeskyttel-sesforordningen pligt til at orientere dig om, at vi indsamler personoplysninger om dig.

Indsamling af personoplysninger

I forbindelse med ansøgningen og – såfremt ansøgningen imødekommes – den efterfølgende etable-ring og administration af medfinansieringen vil du blive anmodet om at afgive personoplysninger, som vil blive registreret og behandlet af Erhvervsfonden.

Det er frivilligt, om du vil dele dine oplysninger med Erhvervsfonden. Dog kan visse oplysninger, herun-der – men ikke begrænset til – navn, adresse og CPR.nr. være nødvendige for, at Erhvervsfonden kan behandle ansøgningen. Såfremt de oplysninger du har givet ikke er tilstrækkelige til, at Erhvervsfonden kan behandle ansøgningen vil du blive oplyst herom, og få mulighed for at give supplerende oplysnin-ger, Hvis ansøgningen imødekommes, og der tilbydes en aftale med Erhvervsfonden, kan der være en betingelse i aftalen, at du fremlægger og stiller relevante oplysninger til rådighed for Erhvervsfonden. Manglende overholdelse af sådanne forpligtelse kan føre til, at Erhvervsfonden opsiger aftalen og kræ-ver eventuelle udbetalte lån indfriet.

Endvidere vil Erhvervsfonden indsamle personoplysninger via samarbejdspartnere, herunder kreditop-lysningsbureauer, pengeinstitutter, sikkerhedsstillere, øvrige långivere, samt andre relevante kilder her-under blandt andet www.virk.dk.

Erhvervsfonden behandler dine oplysninger til følgende formål:

 • Vurdering af ansøgningen med henblik på at træffe afgørelse om hvorvidt og i hvilket omfang an-søgningen kan imødekommes, som led heri foretages blandt andet en kreditvurdering.
 • Kontrol af om du tidligere har modtaget afslag på en ansøgning.
 • Administration af medfinansieringsforholdet, såfremt et sådant oprettes, herunder løbende ajour-føring af oplysningerne.
 • Håndtering og inddrivelse af nødlidende lån.
 • Bogførings- og regnskabsmæssige aktiviteter samt udarbejdelse af statistik og arkivføring.

Videregivelse af personoplysninger

Da medfinansieringen indgår som led i en samlet finansieringsløsning, hvor der samtidig opnås finansiering fra andre, kan det, til brug for behandlingen af ansøgningen og administrationen af medfinansieringsforholdet, være nødvendigt at udveksle de indsamlede oplysninger med de øvrige finansieringskilder. Erhvervsfonden vil således, idet det omfang det er nødvendigt, udveksle oplysninger med de øvrige finansieringskilder. Udveksling af personoplysninger vil ikke ske i markedsføringsøjemed, medmindre du har modtaget separat information herom og givet samtykke til det. Erhvervsfonden overlader dele af behandlingen til databehandlere, men Erhvervsfonden er fortsat dataansvarlig for behandlingen.

Sikkerhed

Erhvervsfonden har som dataansvarlig truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at din personoplysninger tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at oplysningerne kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med gældende databeskyttelsesret.

Opbevaring og sletning

De oplysninger, som Erhvervsfonden har registreret om dig, bliver slettet når vi ikke længere har brug
for oplysningerne, herunder at vi ikke har et retsligt eller administrativt behov. I tilfælde, hvor medfinansieringen etableres, slettes oplysningerne senest 18 måneder efter den er afsluttet
(for eksempel tilbagebetaling af et lån). Oplysninger, som indgår i regnskaber og lignende, vil
blive opbevaret i uændret form så længe det kræves efter gældende regler. Henvendelser bliver som udgangspunkt slettet efter 18 måneder, medmindre der etableres et medfinansieringsforhold.

Indsigt, klagemulighed m.m.

Du har en række rettigheder i relation til de oplysninger, som Erhvervsfonden behandler om dig, herunder blandt andet:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Erhvervsfonden behandler om dig.
 • Du har ret til at få eventuelle urigtige oplysninger om dig rettet.
 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Erhvervsfondens behandling af dine personoplysninger,
  hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring.
 • Hvis du har givet samtykke til at dine personoplysninger kan behandles i markedsføringsøjemed,
  har du ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelsen påvirker ikke lovligheden af den behandling Erhvervsfonden har foretaget før du trak dit samtykke tilbage.

Du er til enhver tid velkommen til at kontakte Erhvervsfonden, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder. Derudover har du mulighed for at klage til Datastilsynet over Erhvervsfondens behandling af dine oplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

Erhvervsfondens kontaktoplysninger

Bornholms Erhvervsfond
Landemærket 26, 3700 Rønne
CVR.nr.: 2997 9391

Fondsadministrator Henrik Kofod
Tlf. 88 18 41 32
E-mail: hk@bornholm.biz

Rønne, den 25. maj 2018