En nødvendig indsats

En nødvendig indsats

Erhvervsvækst på Bornholm udfordres af mangel på faglært arbejdskraft frem mod 2030, ifølge eksperter, der anbefaler et større fokus på at tiltrække arbejdskraft udefra.

I marts 2023 afslørede Center for Regional- og Turisme­forskning resultaterne af en dybtgående analyse af arbejds­kraftmanglen i Danmarks landdistrikter. Analysen fremhæver, at bl.a. en strategisk opbygning af relationer med potentielle lærlinge fra hele landet kan have en betydningsfuld indvirk­ning på Bornholms samfund.

Seniorforsker Karin Topsø Larsen fra Center for Regional-og Turismeforskning (CRT), der har udført analyser af arbejds­kraftbehovet på Bornholm, understreger, at rekrutteringsind­satsen er yderst nødvendig:

– Vores fremskrivninger viser, at Bornholm vil mangle flere hundrede faglærte arbejdere i de kommende år. Det er ikke på grund af manglende vækst, men snarere det faktum, at mange erfarne faglærte arbejdstagere trækker sig tilbage fra arbejds­markedet. Selv hvis alle unge på øen beslutter sig for at forfølge en faglært uddannelse, vil det stadig ikke være tilstrækkeligt til at imødegå det voksende behov.

Ifølge Karin Topsø Larsen er vejledning og information om erhvervsuddannelsernes mangfoldighed også en essentiel fak­tor. Derfor kalder hun projektet ’Faglært er fedt’ fra 2020-2023 for ”et skridt i den rigtige retning”.

– Historisk set har den almindelige opfattelse været, at en gymnasial uddannelse var vejen til en karriere og et godt job. Men tiderne har ændret sig, og det er afgørende at formidle, at faglærte også spiller en central rolle i samfundet. Mange unge er slet ikke klar over, at der er over 100 andre fagmuligheder end tømrer og smed. Samtidig eksisterer der en forudindtaget opfattelse af, at faglært arbejde er fysisk hårdere end at sidde på kontor – men sidder du med snuden i skærmen dag ud og dag ind, så er det jo også noget, der kan være nedslidende.

Hvad skal der ellers til for at lykkes?

– At vejlede unge i deres uddannelsesvalg er en kompleks opgave, der kræver en dybere forståelse af de faktorer, der på­virker deres beslutninger. At ændre de eksisterende forestillin­ger, som har udviklet sig over flere årtier, vil tage tid. Derfor er det afgørende at tænke bredt, når det kommer til rekruttering, så man kan håndtere de udfordringer, der eksisterer i øjeblik­ket. Det er vigtigt at inkludere flere forskellige aldersgrupper i denne tænkning.

Om CRT’s undersøgelse

En undersøgelse af arbejdsmarkeder i landdistrikterne, der har tre anbefalinger til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft:

1: Anerkendende lederskab

2: Relationsopbygning med kommende lærlinge udenfor lokalområdet

3: Kontakt til dimittender gennem projektbaseret samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner

Undersøgelsen er udført at seniorforskere Karin Topsø Larsen og Jesper Manniche samt seniorkonsulent Anders Hedetoft ved CRT, og den fulde rapport kan læses online på: bit.ly/crt-landdistrekrut

Kilde: crt.dk

Samarbejde og kamelslugning

Klaus Werner, konsulent hos Business Center Bornholm er enig og tilføjer, at øen bør fortsætte de gode takter fra Faglært er fedt.

– Under Faglært er fedt etablerede vi en styregruppe og et advisory board med interessenter fra foreninger, erhvervslivet, fonde, virksomheder, kommunen og uddannelsesinstitutioner. Alle var gode til at lytte til hinandens udfordringer, være åbne og endda at sluge et par kameler på de områder, hvor det var svært at finde løsninger til gavn for hele Bornholm. Det skal de have stor ros for, og mit håb er, at samarbejdsviljen ikke stop­per.

Hvad er den største udfordring?

– På Bornholm er udfordringen, at der er for få uddannel­ser, men et bredt behov for arbejdskraft indenfor alle fag. Ek­sempelvis har vi kun én lufthavn, hvor der er plads til én luft­havnsoperatørlærling, og det kan man jo ikke tjene penge på at uddanne til som erhvervsskole. Derfor samarbejder Faglært er fedt med kommunen om at synliggøre, at Bornholm også me­get gerne vil tiltrække flere voksne. Vi er allerede godt i gang, og faktisk er halvdelen af de aftaler, der pt. er indgået, voksen­lærlingeaftaler.

– Projektet er også løbende i dialog med øens virksomheder om behovet for lærlinge i nærmeste fremtid, og den informa­tion gives videre. Derudover opfordrer vi altid virksomheder til at søge aktivt og bl.a. bruge hjemmesiden lærepladsen.dk

Hvad er et mål længere ude i fremtiden?

– Det ville være fantastisk, hvis Bornholm fik et skolehjem! Der blev for nogle år siden vedtaget en ordning, hvor unge i Danmark kan søge om at bo på skolehjem under en erhvervs­uddannelse, hvis de har mere end fem kvarters transport fra bo­pælen til virksomheden. Det koster ikke noget, når man er un­der 18, og ellers koster det lidt over 2.000 kroner om måneden for kost og logi. Det kan vi desværre ikke tilbyde på Bornholm, og derfor bygger nogle virksomheder deres egne boliger eller bruge ressourcer på at finde værelser, de kan stille til rådighed. Det er en dyr løsning – og slet ikke ideelt.

Hvordan skal et skolehjem realiseres, og hvorfor er det en god in­vestering?

– Vi skal i dialog med staten om mulighed for dispensation og de aktører, som kunne være interesserede i at bidrage til at et skolehjem kunne blive en realitet – eksempelvis kommune, private investorer og fonde. Et skolehjem er en værdifuld inve­stering i forhold til den stigende mangel på kvalificeret arbejds­kraft. Mange bliver nemlig efterfølgende ansat i de virksomhe­der, hvor de er lærlinge, hvilket gør det til en win-win situation for alle parter.

AF TINA TOFT MØLLER

Hvad er en faglært uddannelse?

Man opnår status som faglært ved at modtage et svendebrev inden for et specifikt fag. Dette opnås gennem en erhvervsuddannelse (eud) eller en erhvervsuddannelse for voksne (euv). At være faglært betyder i bredere forstand at have en solid uddannelsesbaggrund som grundlag for at udføre sit job.

Kilde: uddannelsesguiden.dk

Karin Topsø Larsen seniorforsker på CRT

Seniorforsker Karin Topsø Larsen fra Center for Regional- og Turismeforskning (CRT).

Klaus Werner - Faglært er fedt

Klaus Werner, projektkonsulent hos Business Center Bornholm (BCB).